Sergey Lelyukh nabízím vám služby v oblasti výtvarných kurzů. Na těchto stránkách se můžete objednat na můj kurz, nebo mou autorskou tvorbu.
Ddále jen „já" nebo lelyukhcom, poskytuji vám výtvarné kurzy (dále jen „kurzy" nebo „služby„) nebo autorskou tvorbu. / Na této stránce mezi námi může dojít k uzavření: smlouvy o poskytování služeb – v podobě kurzů, které mezi mnou a vámi (dále jen „vy" nebo „student„) může být uzavřena po provedení objednávky prostřednictvím těchto webových stránek (dále jen „tento web„) kupní smlouvy uzavírané mezi mnou jako prodávajícím a vámi jako kupujícími, která může být uzavřena po provedení objednávky služeb, na tomto webu. / Tyto obchodní podmínky potom upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník") naše vzájemná práva a povinnosti, která vzniknou v souvislosti nebo na základě našeho smluvního vztahu. / Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy je druhá smluvní strana právnickou osobou nebo osobou, jež jedná při objednávání našich služeb v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání. / Znění obchodních podmínek mám právo měnit či doplňovat. Tím se však nemění naše práva a povinnosti, která vznikla v době účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Součástí smlouvy o poskytování služeb a kupní smlouvy jsou vždy obchodní podmínky ve znění uveřejněném na tomto webu v okamžiku odeslání vaší objednávky, se kterými jste se mohli seznámit. / Jako studenti získáte po provedení objednávky na tomto webu přístup do uživatelského rozhraní (dále jen „váš účet"). Ve vašem účtu najdete objednané kurzy nebo materiály k výuce a je tak nezbytnou částí pro naplnění smlouvy mezi námi. / Ve vašem účtu jste povinni uvádět správně a pravdivě všechny údaje a tyto udržovat aktuální. Pokud mi nedáte vědět na e-mail o změně některých údajů, mám za to, že jsou všechny vámi uvedené informace správné a aktuální. / Vezměte prosím na vědomí, že váš účet nebo mé služby nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu mého softwarového nebo hardwarového vybavení nebo takového vybavení jiných osob. V případě takové nedostupnosti nenesu odpovědnost za škodu. / Pokud porušíte tyto obchodní podmínky, obecně závazné předpisy, dobré mravy, či práva třetích osob, případně bude-li k tomu důvodné podezření, mohu bez předchozího upozornění pozastavit přístup do vašeho účtu nebo ho zrušit, a to bez nároku na náhradu škody. / Objednávka kurzu a jeho dodán K objednávce nepotřebujete nic speciálního, na tomto webu si vyberete ten, jehož zaměření se vám nejvíce líbí. Kurzy na doma mají tu výhodu, že hned po objednání a zaplacení můžete rovnou začít s učením v klidu a pohodlí domova. / Objednat si kurz je možné prostřednictvím tohoto webu. Před odesláním objednávky si prosím zkontrolujte své údaje a případně je opravte. Je to velmi důležité. V jaké podobě údaje do objednávkového formuláře vyplníte, takové údaje budu považovat za správné a aktuální. / K plné funkčnosti objednaných kurzů je potřeba, abyste měli k dispozici vybavení které umožňují otevřít lekce a pracovat na zadání. / Přihláška na kurz obsahuje zejména informace o vás, o objednávaném kurzu a také informaci o zpracování osobních údajů (dále jen „Objednávka"). Po vyplnění těchto informací do objednávkového formuláře a odesláním kliknutím na tlačítko „Dokončit nákup" vytvořím Objednávku a potvrdím vám její. / U pomůcek a kurzů dodávaných v digitální podobě neúčtuji žádné náklady na dopravu či dodání. / Ihned po dodání prosím zkontrolujte funkčnost a dostupnost odkazu a v případě jakýchkoliv nedostatků nebo vad mě kontaktujte na e-mail, a co nejdříve vše vyřešíme. / Platební podmínky Cenu zboží či služeb hradíte bezhotovostně převodem na účet na základě podkladů pro platbu, V případě bezhotovostní platby je váš závazek splatit cenu zboží či služeb splněn okamžikem připsání příslušné částky na můj výše uvedený účet. Není mou povinností zpřístupnit vám kurz nebo dodat pomůcky dříve, než uhradíte sjednanou cenu, ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Po uhrazení ceny zboží či služby vám vystavím daňový doklad – fakturu, kterou vám ve formátu pdf pošlu na e-mailovou adresu. Faktura bude splňovat požadavky daňových a účetních předpisů. Nejsem plátcem daně z přidané hodnoty. / Ceny na tomto webu jsou uvedeny bez DPH. /Odstoupení od smlouvy / Protože na tomto webu nabízím zboží a služby, které svým charakterem spadají do tzv. digitálního obsahu, řídí se odstoupení od smlouvy při prodeji těchto produktů jinými pravidly, než u běžných e-shopů. Ustanovení tohoto článku se uplatní pouze v případě, že vstupujete do smluvního vztahu výlučně jako spotřebitel, tj. člověk, který vystupuje mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání. / Je-li předmětem kupní smlouvy dodání digitálního obsahu, udělujete výslovný souhlas s tím, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, a současně berete na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy. Podle § 1837 písm. l) občanského zákoníku není možné odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu, protože náš smluvní vztah nepodléhá ustanovení občanského zákoníku o bezdůvodném odstoupení v případě nákupu prostřednictvím komunikace na délku (internetu) v délce 14 dnů. Vezměte prosím na vědomí, že nemůžete odstoupit od zaplacené objednávky z důvodu, že jste nevěděli, že je předmětem objednávky elektronicky dodaný obsah. / Co když zakoupené kurzy budou mít vadu? Jak postupovat v případě, že by mohly být služby i přes veškerou péči vadné? Pokud máte za to, že poskytnutá služba má vadu (rozsahem nebo kvalitou neodpovídá smluveným podmínkám), máte právo uplatnit reklamaci, a to plně v souladu se zákonem (zejména občanský zákoník). Bude-li vada odstranitelná, můžete se domáhat buď nápravy anebo přiměřené slevy z ceny. Nelze-li vadu odstranit, můžete se domáhat přiměřené slevy z ceny.Vezměte ale, prosím, na vědomí, že důvodem k reklamaci nemůže být to, že poskytnutá služba neodpovídá vašemu subjektivnímu očekávání. Reklamaci mých služeb, prosím, uplatněte na e-mail: colourlelyukh@gmail.com Prosím, uveďte k reklamaci následující: vaše kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace; prokázání poskytnutí služby.Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění, pokud se s vámi písemně nedohodnu na delší lhůtě. Ochrana osobních údajů Jako správce osobních údajů zpracovávám ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „Nařízení"), tyto vaše údaje: jméno a příjmení; e-mailová adresa; případně fakturační adresa. /Jméno, příjmení, e-mailová adresa a případně fakturační adresa v objednávkovém formuláři budou zpracovány za účelem plnění kupní smlouvy a smlouvy o poskytování služeb a dále za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Takové zpracování umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování nezbytné pro plnění smlouvy, čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení – pro splnění právní povinnosti správce a čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení – pro účely oprávněných zájmů správce. Tyto údaje budu uchovávat 10 let od poslední části plnění dle smlouvy o poskytování služeb nebo kupní smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování dokumentace po dobu delší. Všechny informace, které při naší spolupráci uvedete, jsou důvěrné a bude s nimi tak zacházeno. Tyto údaje budu používat pro komunikaci s vámi, případně pro účely naplnění podstaty kurzu. Pokud mi k tomu nedáte písemné svolení, údaje o vás nebudu jiným způsobem než za účelem poskytování služeb a dodání zboží používat, vyjma e-mailové adresy, na kterou vám mohu zasílat obchodní sdělení, neboť tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej neodmítnete. Tato sdělení se mohou týkat pouze obdobných služeb a lze je kdykoliv jednoduchým způsobem – zasláním dopisu, e-mailu nebo proklikem na odkaz v obchodním sdělení – odhlásit. E-mailovou adresu budu za tímto účelem uchovávat po dobu 3 let od uzavření poslední smlouvy mezi námi. Osobní údaje budu zpracovávat já. / Vezměte na vědomí, že podle Nařízení máte právo: požadovat po mně informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovávám, případně žádat kopii těchto údajů; podat námitku proti zpracování na základě mého oprávněného zájmu; vyžádat si ode mě přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, případně požadovat omezení zpracování; požadovat po mně výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude proveden jen v případě, že mé zájmy nepřevažují nad vaší ochranou soukromí anebo že to není v rozporu s právními předpisy; na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování; na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že byla vaše práva podle Nařízení porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením; podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.Závěrečná ustanovení / Tyto obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce a řídí se českým právním řádem, pro případné spory jsou příslušné české soudy. Veškerý digitální obsah, který vám poskytuji já v rámci prodeje kurzu, nebo který vám bude případně zpřístupněn jinými studenty, je chráněn autorským právem a můžete ho užívat pouze pro osobní potřebu. Bez mého předchozího souhlasu tento obsah není možné dále šířit, rozmnožovat, prodávat nebo jinak komerčně užívat. V případě porušení tohoto zákazu mám právo odstoupit od smlouvy a žádat náhradu škody. Současně neodpovídám za výsledky využití informací a postupů, které si během mých kurzů osvojíte.Kdykoliv mě můžete kontaktovat na emailu:colourlelyukh@gmail.comMgA. Sergey Lelyukh
Политика Конфиденциальности
Версия №1 от «5» марта 2020 г.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Политика конфиденциальности (далее — Политика)– документ, устанавливающий взаимоотношения между физическими лицами – субъектами персональных данных (далее – «Пользователь» либо «Вы») в части обработки персональных данных Пользователей. Политика разработана в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 18.1 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» (далее — ФЗ «О персональных данных»). Оператор вправе в любой момент изменить настоящую Политику, опубликовав соответствующие изменения. Настоящая Политика не может быть изменена, кроме как посредством опубликования измененного документа на Сайте Оператора. К отношениям между Пользователем и Оператором, возникающим в связи с применением настоящей Политики, подлежит применению право Российской Федерации.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Персональные данные – любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу (субъекту персональных данных).

Обработка персональных данных – любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных.

Оператор персональных данных - самостоятельно или совместно с другими лицами организующее и (или) осуществляющее обработку персональных данных, а также определяющее цели обработки персональных данных, их состав, подлежащий обработке, действия (операции), совершаемые с персональными данными Пользователей.

Конфиденциальность персональных данных – обязанность Оператора и иных лиц, получивших доступ к персональным данным, не раскрывать третьим лицам и не распространять их без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

Сайт - интернет-ресурс, расположенный в сети Интернет по адресу lelyukhcom, принадлежащий Оператору. Оператор не разрешает внесение в содержание данного сайта каких-либо изменений. На Сайте Оператора имеются ссылки на другие веб-сайты и в данном случае Оператор не несет ответственность за конфиденциальность информации на других ресурсах.

Контент Сайта - любая информация, текст, изображения, графики, видеозаписи, звуки, файлы, базы данных или перечни, и т.д., доступные и размещаемые на Сайте, принадлежащие Оператору. Контент Сайта защищен действующим законодательством в сфере интеллектуальной собственности. Использование Пользователями Контента Сайта допускается только в личных и некоммерческих целях.

Личный кабинет – особый раздел Сайта, предоставляемый Пользователю для доступа к дополнительному функционалу Сайта.

ПРАВА ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Пользователи имеют право:
На получение персональных данных, относящихся к данному Пользователю, и информации, касающейся их обработки;
На уточнение, блокирование или уничтожение его персональных данных в случае, если они являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки;
На отзыв данного им согласия на обработку персональных данных;
На защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и компенсацию морального вреда в судебном порядке;
На обжалование действий или бездействия Оператора в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке.

ОСНОВАНИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Оператор обрабатывает персональные данные на законной и справедливой основе для выполнения возложенных законодательством функций, полномочий и обязанностей, осуществления прав и законных интересов Оператора и Пользователей.

Оператор получает персональные данные непосредственно от Пользователей через Сайт и осуществляет их обработку исключительно с согласия Пользователей.

Базы данных информации, содержащей персональные данные Пользователей-граждан Российской Федерации, находятся на территории Российской Федерации.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Настоящая Политика устанавливает обязательства Оператора по неразглашению и обеспечению режима защиты конфиденциальности персональных данных, которые Пользователь предоставляет при использовании Сайта.
Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей в целях соблюдения норм законодательства РФ, а также:
Предоставления информационных продуктов и услуг;
Проведения опросов;
Обработки запросов в службу поддержки;
Рассылки новостей и рекламной информации о продуктах, услугах, специальных предложениях, продуктах и услугах избранных партнеров;
Рассылки служебных сообщений;
Выявления и предотвращения случаев мошенничества и незаконного использования продуктов или услуг.
Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей с их согласия, путем заключения browse-wrap соглашений, форма которых размешена на Сайте.
Категории персональных данных, которые Пользователи оставляют на Сайте для достижения целей:
Фамилия, Имя.
Адрес электронной почты;>
Оператор не обрабатывает специальные категории персональных данных Пользователей или биометрические данные.
Настоящая Политика применима только к информации, обрабатываемой в ходе использования Сайта. Оператор не контролирует и не несет ответственность за обработку информации сайтами и сервисами третьих лиц, на которые Пользователи могут перейти по ссылкам, доступным внутри Сайта.
Оператор не проверяет достоверность персональных данных, предоставляемых Пользователем, и не имеет возможности оценивать его дееспособность. Однако Оператор исходит из того, что Пользователи предоставляют достоверные и достаточные персональные данные и поддерживают их в актуальном состоянии.

ОБРАБОТКА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ФАЙЛОВ COOKIE

Файлы cookie, передаваемые Оператору техническим устройствам Пользователей, могут использоваться для предоставления Пользователям персонализированных функций Сайта, для персональной рекламы, которая показывается Пользователям, в статистических и исследовательских целях, а также для улучшения Сайта.

Пользователи осознают, что оборудование и программное обеспечение, используемые ими для посещения сайтов в сети интернет, могут обладать функцией запрещения операций с файлами cookie (для любых сайтов или для определенных сайтов), а также удаления ранее полученных файлов cookie.

Оператор вправе установить, что предоставление определенных функций Сайта возможно лишь при условии, что прием и получение файлов cookie разрешены Пользователями.

Структура файла cookie, его содержание и технические параметры определяются Оператором и могут изменяться без предварительного уведомления Пользователей.

Счетчики, размещенные на сайте или приложении Сайта, могут использоваться для анализа файлов cookie Пользователей, для сбора и обработки статистической информации об использовании Сайта, а также для обеспечения работоспособности Сайта в целом или его отдельных функций в частности. Технические параметры работы счетчиков определяются Оператором и могут изменяться без предварительного уведомления Пользователей.

УСЛОВИЯ ОБРАБОТКИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Обработка персональных данных Пользователей ограничена сроком достижения целей такой обработки. Оператор обрабатывает персональные данные Пользователей автоматизированным способом, с использованием средств вычислительной техники.

Действия по обработке персональных данных включают сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление и уничтожение.

В отношении персональных данных Пользователей сохраняется их конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления Пользователями информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц. При использовании отдельных функций Сайта, Пользователи соглашаются с тем, что определённая часть их персональных данных становится общедоступными.
Оператор вправе передать персональные данные Пользователя третьим лицам в следующих случаях:
Пользователи выразили согласие на такие действия;
Передача необходима для использования Пользователями определенных функций Сайта либо для исполнения определенного соглашения или договора;
Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;
Такая передача происходит в рамках продажи или иной передачи бизнеса (полностью или в части), при этом к приобретателю переходят все обязательства по соблюдению условий настоящей Политики применительно к полученным им персональных данных;
В результате обработки персональных данных Пользователей путем их обезличивания получены обезличенные статистические данные, которые передаются третьему лицу для проведения исследований, выполнения работ или оказания услуг по поручению Оператора;
Персональные данные Пользователей могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации по основаниям и в порядке, установленным действующим законодательством Российской Федерации.
При обработке персональных данных Пользователей Оператор руководствуется:
Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных»;
Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 г. № 1119 «Об утверждении требований к защите персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;
Приказом ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. № 21 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных»;

Приказом ФСБ России от 10.07.2014 № 378 «Об утверждении Состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных с использованием средств криптографической защиты информации, необходимых для выполнения установленных Правительством Российской Федерации требований к защите персональных данных для каждого из уровней защищенности».

Оператор принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональных данных Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.

Оператор совместно с Пользователем принимает все необходимые меры по предотвращению убытков или иных отрицательных последствий, вызванных утратой или разглашением персональных данных.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ХРАНЕНИЕ ДАННЫХ

Права Пользователей, предусмотренные настоящей Политикой, могут быть ограничены в соответствии с требованиями действующего законодательства. В частности, такие ограничения могут предусматривать обязанность Оператора сохранить измененную или удаленную Пользователями информацию на срок, установленный законодательством, и/или передать такую информацию в соответствии с законодательно установленной процедурой государственному органу.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ

Оператор назначает ответственного за организацию обработки персональных данных для выполнения обязанностей̆, предусмотренных ФЗ «О персональных данных» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами.

Оператор применяет комплекс правовых, организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных для обеспечения конфиденциальности персональных данных и их защиты от неправомерных действий:

Устанавливает правила доступа к персональным данным, обрабатываемым в информационной̆ системе Оператора, а также обеспечивает регистрацию и учёт всех действий с ними;

Производит оценку вреда, который может быть причинен Пользователям в случае нарушения ФЗ «О персональных данных»;

Производит определение угроз безопасности персональных данных при их обработке в информационной системе Оператора;

Применяет организационные и технические меры и использует средства защиты информации, необходимые для достижения установленного уровня защищенности персональных данных;

Осуществляет обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принимает меры по реагированию, включая восстановление персональных данных, модифицированных или уничтоженных вследствие несанкционированного доступа к ним;

Производит оценку эффективности принимаемых мер по обеспечению безопасности персональных данных до ввода в эксплуатацию информационной системы Оператора;

Осуществляет внутренний контроль соответствия обработки персональных данных ФЗ «О персональных данных», принятым в соответствии с ним нормативным правовым актам, требованиям к защите персональных данных, Политике, Положению и иным локальным актам, включающий контроль за принимаемыми мерами по обеспечению безопасности персональных данных и их уровня защищенности при обработке в информационной системе Оператора.


СОГЛАСИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ САЙТА НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Настоящим свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие Сергею Лелюх (далее — «Оператор»), на автоматизированную обработку моих персональных данных, в соответствии со следующим перечнем:

  • Адрес электронной почты;
  • ФИО
для целей соблюдения норм законодательства РФ; заключения и исполнения договоров.

Оператор вправе осуществлять обработку моих персональных данных следующими способами: сбор, запись, систематизация, накопление, хранение, обновление, изменение, использование, передача (распространение, предоставление, доступ).

Настоящее согласие вступает и действует в течение сроков, установленных действующим законодательством РФ.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Согласием, Оператор и Пользователи руководствуются Политикой конфиденциальности (далее – Политика) и применимыми нормами действующего законодательства РФ. В случае противоречия условий настоящего Согласия условиям Политики подлежат применению условия Политики.


СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

Чехия г.Прага Малешицкая улица 2 А

Лелюх Сергей Игоревич (телефон предоставляется по запросу через E-mail: colourlelyukh@gmail.com )

С уважением, Сергей Лелюх